Semalt: “Google Analytics” hasabyndan içerki traffigi hasaba almazdan

Köpmilletli korporasiýalar, netijeliligi we ygtybarlylygy sebäpli Google Analytics programma üpjünçiligini ulanýarlar. Bu programma üpjünçiligi, ulanyjylara web sahypasyna girýänleriň görnüşi barada peýdaly maglumatlary bermek bilen bir hatarda traffige gözegçilik etmek üçin ulanylýar. Şeýle hem, girýänleriň web sahypasyna girenlerinde näme edýändikleri barada maglumat berýär. “Google Analytics” -iň iň gowy zady, özleşdirilip bilinmegi, ulanylmagy aňsat we mugt bolmagydyr. Google analitikleri islenmeýän maglumatlary web sahypalarynda saklamakda peýdalydyr. Web sahypasynyň köp gezek görülýändigini görkezmek peýdalydyr. Sebäbi mahabatlardan has köp girdeji gazanyp bolar, netijede satuw mukdarynyň köpelmegine sebäp bolup biler. Şeýle-de bolsa, hasabat maglumatlarynda gödek maglumatlar bar bolsa, onuň ygtybarlylygy ýalňyş bolar.

Julia Vashneva, ýokary derejeli müşderi üstünlik Semalt , bu maglumatlary hasabat täsir, çünki bu erbet maglumat zyýanly bolandygyny aýdýar. Içerki traffige ýaramaz täsir edýär we kompýuterden çykarylmaly. Şeýle islenmeýän maglumatlaryň çeşmesi ugrukdyryjy spam bolup biler. Dogry ýerine ýetirilse, bu maglumatlar ýönekeý prosedurada aýrylyp bilner.

Birinji ädim, IP adresiňizi kesgitlemekdir. IP adresini tapmak aňsat, gözleg netijelerinde diňe "IP adresim näme?" Google-a ýüz tutmaly, IP adresi ekranyň ýokarsyndaky san ýaly görünýär, geljekde salgylanmak üçin ýazylmaly. IP adresi kesgitläniňizden soň, Google Analytics hasabyňyza girmeli we islenmeýän maglumatlary blokirlemek isleýän hasabyňyzy saýlamaly. Hasap menýusynyň aşagynda Admin düwmesini saýlaň we administrator baglanyşygyna basyň. Admin baglanyşygy açylandan soň, süzgüçler bölümini saýlaň we süzgüçleriň hemmesini saýlaň. Ondan soň täze süzgüç opsiýasynyň saýlanylmagy we süzgüç goşmak saýlamasy bolmaly. Süzgüç goşmak opsiýasyny saýlanyňyzdan soň, süzgüç üçin at döretmegiňiz talap edilýär. Süzgüjiň ady islendik bolup biler, mysal üçin, öý trafigi ýa-da Iş trafigi diýip saýlap bilersiňiz. Süzgüç atlandyrylandan soň, aýyrmak düwmesine basmaly.

Aýyrmak opsiýasyny saýlamak, peýdaly maglumatlary blokirlemezligiňizi, diňe hasabat maglumatlarynda talap edilmeýän gödek maglumatlaryň bolmagyny üpjün edýär. Aýyrmak opsiýasy soňra "IP adresinden traffigi" saýlamak bilen ýerine ýetirilýär. Indiki ädim, birinji ädimde döredilen IP adresi açar bilen ýerine ýetirilmeli "deňdir" opsiýasyny saýlamakdyr. Bu zatlar ýerine ýetirilenden soň, "websitehli web sahypasy" opsiýasyny görkezmeli we "Goşmak" düwmesine basmaly. Iň soňky ädim, saklamak düwmesini saýlamakdyr.

Aboveokardaky prosedura ýerine ýetirilenden soň, içerki traffik Google analitik hasabyňyzda görkezilmez. Diýmek, web sahypaňyza gireniňizde içerki traffigiňiz barada ýazgy bolmaz.

mass gmail